OPĆI UVJETI POSREDOVANJA

Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora o posredovanju u traženju i odabiru kandidata koje agencija Adhikari d.o.o.  zaključuje s naručiteljem posredovanja.

Adhikari d.o.o. dužna je upoznati s ovim općim uvjetima naručitelje posredovanja i tražitelje zaposlenja koji zatraže njene usluge.

Naručitelj posredovanja

Naručitelj posredovanja je poslovni klijent s kojim Adhikari d.o.o. agencija zaključuje ugovor o posredovanju u traženju i odabiru kandidata.

Tražitelji zaposlenja/kandidati

Tražitelj zaposlenja/kandidat je svaka fizička osoba koja je svojevoljno prema Adhikari d.o.o. agenciji iskazala interes za traženje zaposlenja i sudjelovanje u postupcima posredovanja pri zapošljavanju te s kojom Adhikari d.o.o. agencija zaključuje ugovor o posredovanju pri zapošljavanju.

Usluge Adhikari d.o.o. agencije

1. Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća selekciju tražitelja zaposlenja/kandidata čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama naručitelja posredovanja. Adhikari d.o.o. agencija provodi postupke traženja, predselekcije i selekcije tražitelja zaposlenja/kandidata te druge postupke sukladno ugovoru s naručiteljem posredovanja.

2. Priprema dokumentacije za radne dozvole i vize.

3. Transport kandidata do točke predaje korisniku.

4. Edukacija kandidata.

Nepristranost u odnosu na tražitelja zaposlenja/kandidata i naručitelja posredovanja

Adhikari d.o.o. agencija pri obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju djeluje nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja/kandidate i naručitelje posredovanja.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, Adhikari d.o.o. agencija, kao posrednik pri zapošljavanju, ni u kojem slučaju ne nastupa, te se ne smatra i ne može se smatrati poslodavcem u odnosu prema tražiteljima zaposlenja/kandidatima.

Adhikari d.o.o. agencija, kao posrednik pri zapošljavanju, ne zaključuje s tražiteljima zaposlenja/kandidatima ugovore o radu niti bilo koju drugu vrstu ugovora o njihovom izravnom angažmanu, već isključivo djeluje kao posrednik pri zapošljavanju tražitelja zaposlenja/kandidata kao radnika kod naručitelja posredovanja kao poslodavca.

Naručitelj posredovanja, na temelju podataka prezentiranih od strane Adhikari d.o.o. agencije, samostalno donosi odluku o odabiru tražitelja zaposlenja/kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu. Adhikari d.o.o. agencija ne sudjeluje u sastavljanju i skapanju ugovora o radu, niti bilo kojeg drugog oblika poslovne suradnje tražitelja zaposlenja/kandidata i naručitelja posredovanja.

Sudjelovanjem u postupcima Adhikari d.o.o. agencije, tražitelj zaposlenja/kandidat ne stječe pravo na zapošljavanje, niti prednost pred drugim tražiteljima zaposlenja.

Naplata za usluge i troškovi

Adhikari d.o.o. agencija usluge posredovanja pri zapošljavanju naplaćuje od naručitelja posredovanja.

Adhikari d.o.o. agencija ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja/kandidata, niti od njega može primati nagradu za obavljeno posredovanje.

Tražitelj zaposlenja/kandidat samostalno snosi svoje troškove sudjelovanja u postupcima Adhikari d.o.o. agencije kao što su: putni troškovi, troškovi ovjere i prijevoda dokumentacije, dolazak na intervjue, razgovore ili testiranja, mogući gubitak radne dnevnice i drugo, osim ako nije drugačije unaprijed ugovoreno.

Obrada osobnih podataka

Adhikari d.o.o. agencija u tijeku postupka posredovanja prikuplja osobne i druge podatke te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje s propisima ili ugovorom ovlaštenim osobama. Tražitelj zaposlenja/kandidat slanjem osobnih podataka putem on-line formulara ili pismenih upitnika te potvrdom prihvaćanja uvjeta poslovanja i uvjeta za obradu i raspolaganje osobnim podacima potvrđuje kako je upoznat da Adhikari d.o.o. agencija ima legitimni interes koristiti njegove osobne podatke u svrhu provođenja postupka posredovanja pri zapošljavanju  te da njegove osobne podatke prosljeđuje zainteresiranim naručiteljima posredovanja u skladu sa važećim Zakonom o tržištu rada, odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i drugim propisima.

Osobni podaci koji se prikupljaju uključuju posebno: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, OIB, zvanje, stručnu spremu, željenu visinu osobnog dohotka, radno iskustvo, ocjene rada, preporuke, osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u području rada, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima, o ugovornoj zabrani utakmice s prethodnim poslodavcem.

Tražitelj zaposlenja/kandidat ima pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte: info@adhikari.hr Adhikari d.o.o. agencija će nakon 180 dana od dana prijema, brisati sve podatke o tražiteljima posla/kandidatima. U tom roku tražitelj zaposlenja/kandidat nema pravo na brisanje podataka iz razloga što Adhikari d.o.o. agencija ima zakonom propisanu obvezu predaje izvještaja Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Dokumentaciju o posredovanju Adhikari d.o.o. agencija može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja/kandidatu samo u dijelu koji se odnosi na njega.

Komunikacija s tražiteljima zaposlenja

Adhikari agencija komunicira s tražiteljima zaposlenja/kandidatima osobno u poslovnici, elektroničkim putem te putem raspoloživih telekomunikacijskih sredstava.