OPĆI UVJETI USTUPANJA

 

OPĆE ODREDBE

Adhikari  d.o.o. za usluge ustupanja radnika (u daljnjem tekstu: Adhikari agencija) je poslodavac, koji na temelju Ugovora o ustupanju radnika (u daljnjem tekstu: Ugovor), ustupa radnika (u daljnjem tekstu: Agencijski radnik) drugom poslodavcu (u daljnjem tekstu: Korisnik), za obavljanje privremenih poslova.

ADHIKARI AGENCIJA s Korisnikom sklapa Ugovor, a s Agencijskim radnikom Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (u daljnjem tekstu: UOR).

U Ugovoru se Korisnik odlučuje za model korištenja ustupljenog Agencijskog radnika.

Korisnik je obvezan rasporediti radnika na poslove iz Ugovora i sukladno Nalogu Korisnika. Isto važi i za radno vrijeme radnika koji se ustupa za obavljanje privremenih poslova.

Korisnik je dužan pridržavati se Općih uvjeta poslovanja, Ugovora te svih pozitivnih zakonskih propisa, a u slučaju nepridržavanja ugovorenog, dužan je ADHIKARI AGENCIJI nadoknaditi štetu koja je time prouzročena.

ADHIKARI AGENCIJA i Korisnik mogu Ugovorom neke dijelove Općih uvjeta poslovanja promijeniti.

Korisnik je dužan osigurati ustupljenim radnicima uvjete rada koji su u skladu sa svim važećim hrvatskim zakonima i propisima kojima su uređeni zaštita zdravlja i sigurnost na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika. Korisnik je dužan odnositi se prema ustupljenim radnicima kao i prema vlastitim, odnosno osigurati im iste radne i socijalne uvjete. Korisnik ne smije ni u kojem slučaju izravno ili neizravno diskriminirati ustupljene radnike.

NAČIN OBRAČUNA

Korisnik je dužan prije potpisivanja Ugovora dostaviti ADHIKARI AGENCIJI sve podatke relevantne za utvrđivanje visine ugovorene plaće ustupljenog Agencijskog radnika u skladu sa Zakonom o radu.

Svaki radni sat od ponedjeljka do subote u vremenu od 06:00 – 22:00 obračunava se kao redovni sat. Noćnim radom smatra se rad u vremenu između 22:00 – 06:00 sati.

Radni sati koje Agencijski radnik radi subotom prekovremeni su u slučaju kada je u tjednu postignut puni fond sati predviđen Zakonom o radu (u te sate ubrajaju se i sati blagdana).

Prekovremeni radni sat se obračunava tako da se redovni sat uveća za 20%.

Rad nedjeljom, blagdanom i noćni rad obračunava se tako da se redovni sat uveća za 30%.

Dodaci se ne kumuliraju.

UOR Agencijskog radnika može biti sklopljen u punom ili nepunom radnom vremenu, a u skladu sa Zakonom o radu.

Fond redovnih radnih sati se definira Ugovorom.

ADHIKARI AGENCIJA će Korisniku obračunati bruto plaću ili naknadu plaće Agencijskog radnika uvećanu za troškove koji terete poslodavca (bruto II),  agencijsku proviziju definiranu Ugovorom i troškom smještaja.

Regrutacija i selekcija može biti obveza ADHIKARI AGENCIJE ili Korisnika, što će se regulirati Ugovorom.

ZAŠTITA NA RADU

Prije početka obavljanja posla, Korisnik je dužan upoznati ustupljene radnike o posebnim uvjetima rada kao i propisima o sigurnosti na radu. Ukoliko u određenom slučaju nije drugačije dogovoreno pismenim putem, Korisnik je dužan osigurati ustupljenim radnicima zaštitnu odjeću i opremu bez ikakve naknade. Ustupljeni radnik ima pravo odbiti obavljanje dogovorenog posla odnosno nastavak obavljanja istog zbog neispravne zaštitne odjeće i opreme odnosno zbog nedostatka istih. Ustupljeni radnik je o istome dužan smjesta obavijestiti Agenciju. Ukoliko Korisnik smjesta ne ispravi propuste, a ustupljeni radnik zbog toga ne obavi posao u unaprijed dogovoreni posao u potpunosti, Korisnik je dužan platiti Agenciji honorar u punom iznosu kao da je posao propisno obavljen.

Korisnik se u odnosu na ustupljenog Agencijskog radnika smatra Poslodavcem u smislu obveza primjene odredaba Zakona o radu i drugih propisa kojima su uređeni zaštita zdravlja, zaštita na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Obvezni zdravstveni pregledi obveza su Korisnika.

U slučaju da ustupljeni Agencijski radnik pretrpi ozljedu na radu kod Korisnika, za vrijeme trajanja rada, Korisnik je dužan u pisanom obliku odmah o istom obavijestiti ADHIKARI AGENCIJU. Korisnik je o istome obvezan odmah, po nastanku obveze, obavijestiti i nadležne službe.

EVIDENCIJA PRISUTNOSTI NA RADU I NAPLATA

Organizacija rada, radno vrijeme, raspored radnog vremena i vođenje evidencije prisutnosti na radu ustupljenog radnika su obveza Korisnika i Korisnik je dužan spomenuto provoditi sukladno odredbama Zakona o radu i ostalih propisa. U slučaju da Korisnik pri spomenutom postupa protivno zakonom i propisom predviđenih odredaba, sporazumne strane ugovaraju da za isto neće biti odgovorna ADHIKARI AGENCIJA već isključivo Korisnik.

Korisnik se obvezuje voditi evidenciju radnih sati u tri istovjetna primjerka koji se na kraju mjeseca ovjeravaju i potpisuju od strane Korisnika i Agencijskog radnika.

Po jedan primjerak ide ADHIKARI AGENCIJI, Korisniku i Agencijskom radniku.

Korisnik je dužan obavijestiti ADHIKARI AGENCIJU o izostanku Agencijskog radnika, odmah po izostanku, a najkasnije u roku od 24 sata od izostanka Agencijskog radnika.

Korisnik je dužan u roku od 3 dana, od dana nastale teške povrede obveze iz radnog odnosa u pisanom obliku, obavijestiti ADHIKARI AGENCIJU.

ADHIKARI AGENCIJA je dužna Korisniku osigurati zamjenu uz ustupljenog Agencijskog radnika u roku koji je definiran Ugovorom.

Na osnovi dobivenih obrazaca evidencije radnih sati te ostalih troškova u svezi s ustupljenim Agencijskim radnikom, ADHIKARI AGENCIJA Korisniku ispostavlja račun za proteklo obračunsko razdoblje (mjesec) do 5. u mjesecu, a Korisnik je dužan isti podmiriti do 10. u mjesecu.

SREDSTVA ZA RAD

Opremanje ustupljenog Agencijskog radnika eventualnim sredstvima nužnim za obavljanje radnih zadataka kod Korisnika obveza je Korisnika.

OGRANIČENJA U KORIŠTENJU AGENCIJSKIH RADNIKA

Zakon o radu zabranjuje sklapanje Ugovora o ustupanju radnika u sljedećim slučajevima:

  • Za zamjenu radnika kod korisnika kod kojeg se provodi štrajk,
  • Za poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz članka 127. Zakona o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci,
  • Za poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci,
  • Za obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete,
  • Za ustupanje radnika drugoj agenciji.

Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom.

PREUZIMANJE AGENCIJSKIH RADNIKA

U slučaju da Korisnik zaključi Ugovor o djelu, Ugovor o radu ili Ugovor o poslovnoj suradnji s radnikom koji mu je ustupljen ili proslijedi podatke o ustupljenom radniku nekoj trećoj strani koja potom zaključi s istim radnikom Ugovor djelu, Ugovor o radu ili Ugovor o poslovnoj suradnji, dužan je platiti naknadu u iznosu od 10.000,00 HRK po radniku.

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju smrti, tjelesne ozljede, bolesti ili profesionalne bolesti ustupljenog radnika Korisnik se obvezuje Agenciji naknaditi cjelokupan iznos za koji Agencija osigurava radnika privremeno ustupljenog kod Korisnika od troškova, gubitaka, šteta i/ili izdataka (uključujući i sudske troškove).

Ukoliko su, Agencija ili Korisnik, spriječeni u ispunjavaju svojih ugovornih obveza zbog više sile, dužni su odmah pismeno obavijestiti drugu stranu o razlozima kašnjenja koji se mogu podvesti pod višu silu, a ako kašnjenje traje duže od 30 dana, bilo koja strana može odmah dostaviti drugoj pismenu obavijest o raskidu ugovora, u kojem slučaju je Korisnik dužan platiti Agenciji sve neplaćene račune izdane sukladnom ovim Općim uvjetima.

Osoba ovlaštena za zastupanje ADHIKARI AGENCIJE d.o.o.

Valentina Florjanić, direktor